Review

Manvi Ni Bhavai (માનવી ની ભવાઇ (માનવી ની ભવાઇ (Book 1)

ગુજરાતી સાહીતય ની ઉતકૃષટ રચના. દરેક વયકતિએ વાંચવા જેવી. ખરેખર હરદય માં વસી જશે. . . . . ગુજરાતી સાહીત્ય ની ઉત્કૃષ્ટ રચના. દરેક વયક્તિએ વાંચવા જેવી. ખરેખર હ્રદય માં વસી જશે. . . . . . . . more I have read as teenager and it was hack load turmoil of my emotions against my understanding of world. It really gave me idea of people facing famine year after year…it shamed me not understanding the situation (as I was born farmer) of real history of my elders/ancestors who talk about old times. At least now, I see real pictures of under privilege soul with Malnutrition in India, other Asian and African countries.

More Info

The Lords of Salem

Your opinion of this book should not be swayed by my review. I'm incredibly biased, as I've been a fan of Zombie's (both solo and with White Zombie) since I was about eleven. That being said, this book was the shit. Salem, Mass. Sept. 16th, 1692. John Hawthorne, Samuel Mather and the brothers Magnus, Dean and Virgil, have spotted a coven of witches led by Margaret Morgan. Her coven has kidnapped a young pregnant girl and reaped her of her child, killing her and it in the process, in a sacrifice toYour opinion of this book should not be swayed by my review.

More Info

Game of Thrones - Book 5 Review!

"For the Watch. . . " I finally finished the 5th book in A Song of Ice and Fire , and my first thought was, "Dammit, the last book took 5 fucking years to come out!. "  I mean that to be a positive reaction, as my craving for this story is firmly at war with the anxiety that the author's heart can explode at any minute. The face he made suffering his third heart attack. . . Seriously, I need George R. R. Martin to have a Stephen King crisis of mortality and finish this damn thing (King famously wrote the final three books of The Dark Tower  series back-to-back after doing his finest impression of a bug on a windshield).

More Info

Glow (Sky Chasers, #1)

I read Glow with my heart caught in my throat, flipping pages frantically and waiting for the sick feeling in my stomach to evaporate. Even after having finished this book, though, my heart hasn’t found its way back to my chest; I find it hard to breathe. For all the trouble it gave me, however, Glow has been one of the most satisfying novels I’ve come across this year. Amy Kathleen Ryan’s unapologetic prose and savage characters are the unpretentious realities I seek in a thought-provoking nove I read Glow with my heart caught in my throat, flipping pages frantically and waiting for the sick feeling in my stomach to evaporate.

More Info

No Rest for the Dead

I'd prefer to give No Rest for the Dead 2. 5 out of 5 stars, but instead of rounding down I'll round up due to the fact that the book was written by an army of writters, and the proceeds go towards a good cause. The fact that it was written by 26 writters is the most interesting thing about this book, to me. To be honest, I don't often read mysteries--although the book I read previous to this one was also a mystery--but it is a genre that, when I do partake, I tend to enjoy. I didn't recognize mosI'd prefer to give No Rest for the Dead 2.

More Info

The Most Dangerous Game

I recently saw the 1932 film version of this story, and I really enjoyed it. Leslie Banks, who plays Zaroff, the eccentric Russian gentleman who hunts humans for sport on his own private island, gives a wonderfully hammy performance, Fay Wray is gorgeous, and Joel McCrea is a total stud. It was great, so I thought I'd check out the story it was based on. Richard Connell's "The Most Dangerous Game" is a great read. It actually has fewer characters than the movie, and moves more quickly. It's one oI recently saw the 1932 film version of this story, and I really enjoyed it.

More Info

The Education of Diane Ravitch

Will and Deni McIntyre/Corbis Attending high school in Houston in the 1950s, Diane Ravitch came into contact with a teacher named Ruby Ratliff. A passionate lover of literature and a fierce editor of homework, Ratliff, following Tennyson, told Ravitch “to strive, to seek, to find, and not to yield. ” The student evidently followed the teacher’s advice. Ravitch, a historian of American education and assistant secretary of education under the first George Bush, has long sought to find out what makes schools work. She has now found what that is, or at least what it isn’t: choice and testing.

More Info

Dr. Feelgood

This anthology features stories related to the medical profession. Of the fourteen stories included, I found five to be outstanding, and I’d rate each of those 4. 5 or 5 stars. “Doctor in the Desert” by S. C. Wynne – An excellent story of a doctor in a small town hospital ER who meets one of the new cops in town when there’s a disruptive patient in the ER. They see each other a few times at work before Trace, the doc, asks Logan, the cop, out for a drink. The story was well-written, with a touch oThis anthology features stories related to the medical profession.

More Info

The Black Sphere with Kevin Jackson | TheBlackSphere.net

Kevin’s Amazon Best-Selling book,The Big Black Lie , is not just another Conservative political book.  The Big Black Lieis a satirical yet poignant romp through the life of the author. Readers are treated to an eye-opening journey through the eyes of a black kid who should have failed but didn’t. The product of a broken home, a deadbeat drug-addicted father and poverty, Jackson had all the excuses. Jackson puts you into the mind of a child coming to crossroads in his life, and the thoughts that allowed him to overcome. When confronted with adversity, Jackson epitomized the American spirit, and overcame.

More Info

Under Wildwood (Wildwood Chronicles, #2)

Спустя два года я вернулась в Дикий лес, и это было одно из самых прочувствованных погружений в давно полюбившийся мир Мэлоя. Я познакомилась с ним в те времена, когда впереди была целая вселенная открытий и приближение старости казалось глупостью. Сейчас, когда меня постоянно мучают мигрени (и кажется, что жизнь неотвратимо катится к закату >:->), а лирика The Decemberists безнадежно пропитана особенным сортом горечи, возвращаться в Дикий лес – это вскрывать слой за слоем мечты, которым у Спустя два года я вернулась в Дикий лес, и это было одно из самых прочувствованных погружений в давно полюбившийся мир Мэлоя.

More Info

← Prev  Next →

1   2   3   4   ...   221   222   223   224